ابعاد نایلکس رکابی سفید:

1-ابعاد 35*25 رکابی

2- ابعاد 40*30 رکابی

3- ابعاد 37*47 رکابی

4- ابعاد 55*45 رکابی

5- ابعاد 65*55 رکابی