ابعاد نایلکس رکابی سبز:

1- ابعاد 35*25 رکابی

2- ابعاد40*30 رکابی

3- ابعاد 47*37 رکابی

4-ابعاد 55*45 رکابی

5- ابعاد 65*55 رکابی