ابعاد نایلکس رکابی زرد:

1- ابعاد25*35 رکابی

2- ابعاد40*30 رکابی

3- ابعاد 47*37 رکابی

4- ابعاد 55*45 رکابی

5- ابعاد65*55 رکابی