ابعاد بسته بندی نایلکس های فریزری

1- ابعاد 47*35 بسته بندی 1 کیلوگرمی

2- ابغاد37*25 بسته بندی 1 کیلوگرمی

3- ابغاد28*17 بسته بندی 1 کیلوگرمی