انواع کیسه زباله درجه 1

در ابعاد به شرح ذیل

1- 35*25    2- 40*30        3- 47*37

4- 55*45    5- 65*55        6- 70*55

7- 80*60